Piękny dom na wyłącznośćpokojesalonłazienkakuchniasala gierSzczyrk
Fajne Miejsce Szczyrk Fajne Miejsce Szczyrk
"PG" Piotr Grudziński
ul. Modrzewiowa 8a
43-370 Szczyrk
tel: +48 501 735 265
mail: grudziu@gmail.com
Fajne Miejsce Szczyrk Animacja
Fajne Miejsce Szczyrk Animacja
Fajne Miejsce Szczyrk Animacja
odpocznij w malowniczej scenerii SZCZYRKU

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji oraz zasady użytkowania domu przy ulicy Modrzewiowej 8A w Szczyrku (43-370). Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Regulamin w formacie pdf

Rezerwacja i zaliczka
 • Po wstępnym, telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu rezerwacji, należy w ciągu 7 dni wpłacić zaliczkę ustalaną indywidualnie w zależności od długości okresu pobytu na numer konta 88 2490 0005 0000 4500 9188 2141. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 • Pozostałą część kwoty Najemca płaci w formie przelewu 14 dni przed planowanym pobytem.
 • Ewentualne opóźnienie w przyjeździe lub skrócenie okresu najmu nie zwalnia Najemcy z dokonania całości opłaty za pobyt.
 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Użytkowanie domu podczas pobytu
 • Doba hotelowa jest uzgadniana z każdym Najemcą indywidualnie.
 • Najemca bierze całkowitą odpowiedzialność za przebywające w domu wraz z nim osoby.
 • Na terenie domu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie interwencji policji, straży miejskiej, straży pożarnej lub innych służb porządkowych, następuje natychmiastowe wykwaterowanie gości bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe do domu nie należy wnosić substancji łatwopalnych, używać grzałek, palników oraz innych urządzeń mogących wywołać pożar.
 • W domu dopuszcza się przebywanie zwierząt o czym należy poinformować Wynajmującego przed planowanym pobytem.
 • Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi Najemca.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne sytuacje losowe takie jak przerwa w dostawie prądu, wody lub gazu.
 • Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe przebywających tam osób, powstałe na terenie domu i posesji.
 • W domu może przebywać tylko zadeklarowana wcześniej liczba gości.
 • Wszelkie zmiany dotyczące ilości osób przebywających na terenie domu muszą zostać uzgodnione z Wynajmującym. W razie stwierdzenia większej ilości osób zostanie naliczona dodatkowa opłata.
 • Dzieci do lat 2 przebywają bezpłatnie.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się mienie gości na terenie domu jak i posesji.
 • Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie domu lub posesji odpowiedzialność ponosi Najemca.
 • Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej.
 • W momencie przekazania kluczy Najemca podpisuje  listę "rzeczy ruchomych" znajdujących się na terenie domu i jest zobowiązany odebrać dom zaraz po przyjeździe.
 • Wszelkie uwagi dotyczące ewentualnych zniszczeń bądź uszkodzeń należy zgłosić do Wynajmującego w pierwszym dniu pobytu, a wszelkie uszkodzenia lub awarie powstałe w okresie pobytu należy również niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu.
 • Najemca oświadcza, iż dom wynajmuje w celach turystyczno-rekreacyjnych.
 • Najemca zobowiązuje się do respektowania ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 6:00 pod rygorem rozwiązania umowy (zapis wynikający ze specyfiki okolicy oraz obecności sąsiadów wynajmujących kwatery innym turystom).
 • Opłata miejscowa pobierana jest zgodnie z obowiązującą taryfą ustaloną przez Urząd Miasta Szczyrk. Aktualnie wynosi ona 2,15pln/osoba/doba.
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane  będą polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości drogą sądową z założeniem, że sądem właściwym będzie sąd położony według miejsca siedziby Wynajmującego.
Piękny dom na wyłączność (18 zdjęć)